Algemene voorwaarden

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van machines, met de daarbij horende accessoires, door verhuurder aan huurder aangegaan, en op de uitvoering en gevolgen daarvan. De huurder heeft kennis genomen van deze voorwaarden, de toepasselijkheid van eigen voorwaarden van huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 De verhuur kan enkel doorgaan mits goedkeuring van de kredietverzekering

3 De machine die ter beschikking wordt gesteld, is in overeenstemming met de beschrijving  van de machine in de documentatie. KT-Rent behoudt het recht wijzigingen en of modificaties aan te brengen zonder enige voorafgaande kennisgeving.

4 Start en stop datum van de huur. Deze periode is indicatief opgenomen in de offerte. Een definitieve periode dient bevestigd te worden bij het bestellen van de huurservice. Indien U de machine vroeger wil terug zenden dient U KT-Rent hiervan minstens 3 dagen op voorhand schriftelijk te informeren. Indien U de machine langer wenst te behouden dient U dit 3 werkdagen op voorhand aan te vragen. De mogelijkheid tot verlengde huur dient U schriftelijk te bekomen van KT-Rent voordat verlenging van huur mogelijk en of een feit is.

5 De huurder zal alle maatregelen nemen m.b.t. mogelijke vergunningen aangaande het gebruik van de installaties op een specifieke site en de beschreven toepassing. De verhuurder is duidelijk niet verantwoordelijk voor de tijdelijke onderbreking of het totaal verbod om te functioneren dat resulteert uit het vrijwillige of onvrijwillige gebrek aan opvolging van de te nemen maatregelen.

6 Bij elke machine wordt een bedieningshandleiding met veiligheidsinstructies meegeleverd. Dit wordt ook digitaal doorgestuurd indien we in het bezit zijn van een email adres. De machine blijft te allen tijde eigendom van de firma KT-Rent, doch tijdens de huurovereenkomst is de klant verantwoordelijk, aansprakelijk voor de exploitatie in zijn totaliteit met inbegrip van de geldende wetgeving i.v.m. het gebruik van arbeidsmiddelen en het naleven van veiligheidsinstructies.

7 De huurder neemt alle maatregelen om de naleving van de veiligheidsnormen inherent aan het gebruik en de werking van de machine te waarborgen. Hiervoor benoemt hij een veiligheidsmanager, die KT-Rent ontlast van alle verdere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

8 De huurder aanvaardt dat hij bij oneigenlijk gebruik van de machine; deze huurovereenkomst door KT-Rent éénzijdig en zonder voorafgaande verwittiging beëindigd kan worden. De directe- en indirecte kosten hieruit voortvloeiend zijn ten laste van de huurder.

9 De huurder gaat ook akkoord dat er op elk uur van de dag iemand van KT-Rent kan komen voor inspecties te doen.

10 De huurder zal de machine op de juiste wijze behandelen, dit in overeenstemming met gebruik- en onderhoudsaanwijzingen die in de handleiding staan en door KT-Rent worden mee gegeven. Hiervoor zal hij ook een dagelijkse checklist moeten overlopen en deze moet wekelijks overgemaakt worden aan KT-Rent. Een eerste hoeveelheid smeervet wordt gratis door KT-Rent ter beschikking gesteld en dienen door de huurder aangewend te worden, conform de bekomen instructies.

11 De huurovereenkomst houdt rekening met gewone slijtage eigen aan oordeelkundig gebruik en normaal gebruik van de machine. Ongebruikelijke slijtage, die door een KT-Rent medewerker of aangestelde, wordt vast gesteld en eventuele schade vallen niet onder de huurovereenkomst en zullen apart in rekening gebracht worden.

12 Er wordt een inventaris  door een “technical data sheet” vast gesteld bij opstart en na huurperiode Hier worden alle opmerkingen genoteerd. Deze dienen door huurder en verhuurder getekend te worden. Is het papier door de huurder niet getekend, dan wordt geacht dat de gehuurde machine aanvaard werd in een zeer goede staat en werking.

13 Merkt de huurder bij aanvang van de huurperiode dat er schade of mankement niet  in het “technical data sheet” werd opgenomen dient hij dit alsnog de eerste dag van de huur schriftelijk te melden.

14 KT-Rent kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade  van even welke aard dan ook, dit als gevolg van een storing, de gedeeltelijke of volledige uitval van de machine. Bij storing, de gedeeltelijke of volledige uitval van de machine zal KT-Rent in de mate van het mogelijke zo snel als mogelijk een vervangmachine of oplossing organiseren. Bij uitval van de machinedoor een gebrek niet te wijten aan oneigenlijk gebruik zal KT-Rent deze periode van non-activiteit niet in rekening brengen.

15 KT-Rent kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden door eventueel verschil tussen theoretische en werkelijke prestaties.

16 De huurder dient zich te onthouden van welke vorm ook van onderverhuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, KT-Rent.

17 De huurder dient te zorgen dat de machine terug is vol getankt bij einde huur.

Verhuurbedrag

Prijzen (*) zijn excl. Transport heen & terug, schade & sleet aan dekken, poetsen van de machine.

Indien de machine minder dan 8h gewerkt heeft wordt u 8h op dag basis aangerekend.

Indien de machine meer dan 8h gewerkt heeft, wordt 1/8 van de dagprijs per uur aangerekend.

Indien de machine niet heeft gewerkt wordt een “stand by” bedrag aangerekend.

Indien u de machine voor minder dan 2 weken huurt, wordt er een toeslag aangerekend voor het klaar maken en wisselen van de dekken.

De eerste reeks van zeefnetten wordt gratis met de machine geleverd. Volgende configuraties zijn betalend.

Indien uw productie in het gedrang komt door weerverlet dient U dit vooraf te melden teneinde een schriftelijk weerverlet toestemming te bekomen via KT-Rent. Bij afwezigheid van dit weerverlet worden u alle dagen aangerekend.

Kostprijs indien de machine niet zuiver gemaakt werd bij afhaling bij de huurder is samengesteld uit:

  1. Regieprijs voor de machine op de site transport klaar te maken
  2. Forfaitaire kost voor volledig kuisen van de machine : 350 euro

Verzekering

De huurder dekt alle franchise i.v.m. verzekering betreft machinebreuk, dit in verband met alle schade buiten de normale slijtage eigen aan het gebruik van de machine.

Ter info: volgens sommige verzekeringsmaatschappijen vallen de transportbanden niet onder de verzekering betreft machinebreuk. Echter, bij beschadiging gedurende de huurperiode, blijft de vervanging of herstelling van deze banden ten laste van de huurder.

In geval van ongeval of schade, moet de huurder de verhuurder onmiddellijk en schriftelijk inlichten in verband met welke schade er is gebeurd en die niet te wijten is aan normale slijtage.

In zijn rapport beschrijft hij de omvang en vermoedelijke oorsprong van de schade. Liefst voegt hij tevens foto’s  toe. Belangrijk: als de huurder een verzekering voor machinebreuk wil aangaan, die hij vooraf contractueel heeft bepaald, zal hij de verhuurder tijdig verwittigen zodat men de procedure kan volgen om van dit voordeel te kunnen genieten.

In alle gevallen blijft de huurder verantwoordelijk voor de opgelopen schade en voor de te betalen kosten.

Indien de huurder de verhuurder niet informeert van zijn bedoeling om van dit verzekeringsvoordeel te genieten, als hij de verzekeringsmaatschappij niet tijdig verwittigd, of de procedure niet ad hoc respecteert, of als hij niet van dit soort verzekeringsvoordeel kan genieten, dan blijft hij eindverantwoordelijk en zal enkel hij instaan voor de herstellingskost en de goede werking van de machine.

 

 

 

Betalingsvoorwaarden

De referentie voorwaarde is contante betaling bij ontvangst van de factuur.

De verhuurder behoudt zich het recht om een gedeeltelijke of totale voorafbetaling te vragen. In dit laatste geval is het verhuurcontract gevalideerd van zodra de overeengekomen bedragen gestort zijn op de rekening van KT-Rent.

Elke afwijking van de hierboven vermelde regels dient schriftelijk te gebeuren en moet duidelijk gespecificeerd worden bij het tekenen van het contract

De gedeeltelijke/maandelijkse facturatie is van toepassing. In het geval van het niet respecteren van de betalingsvoorwaarden en in geval van niet betaling, behoudt KT-Rent zich het recht om het verhuurcontract niet te accepteren en/of voortijdig stop te zetten zonder enige schade en vooropzeg en zonder dat hem verplicht kan worden een compensatie op te leggen door de huurder of een derde partij. KT-Rent heeft dan ook het recht om de machine onmiddellijk terug te halen bij de huurder. De transportkosten hiervan,  zullen door de huurder betaald worden.

2e factuur : beschadigingen  In geval van beschadigingen, veroorzaakt door de gebruiker, zal de gebruiker verwittigd worden en heeft hij 3 dagen de tijd om de beschadigingen persoonlijk komen vast te stellen bij ons. Indien er geen tegenreactie komt, versturen wij de 2e factuur met vermelding van de beschadigingen en werkuren.

Diesel

De kwaliteit van de diesel (specificaties conform EN 590) wordt gecontroleerd voordat de machine vertrekt. Als blijkt dat bij retour van de machine de diesel onzuiverheden bevat zal er een gedetailleerd rapport volgen. Indien het rapport aantoont dat de gebruiker verantwoordelijk is, zijn we genoodzaakt de kosten van propere diesel en het reinigen van de dieseltank aan te rekenen.

Privacy

  1. De klant erkent en gaat akkoord met het feit dat KT-Rent een “track & trace” systeem in de verhuurde machine geïnstalleerd heeft teneinde de locatie van de machine, de productiehoeveelheid, de periode van activiteit en de technische toestand van de machine te monitoren;
  2. De klant erkent en gaat tevens akkoord met het feit dat KT-Rent beeldmateriaal van op de machines in real time opvolgt voor de controle op productiviteit & techniciteit, analyses, etc. De klant verbindt zich ertoe de betrokken operator op de hoogte te brengen dat zij mogelijks opgenomen worden;
  3. KT-Rent verwerkt de persoonsgegevens enkel voor voormelde doeleinden en steeds in overeenstemming met haar privacy-statement;

4 De klant kan steeds om inzage, verbetering, beperking en/of verwijdering van haar persoonsgegevens vragen of die van de betrokkene. De vraag tot het verwijderen van deze persoonsgegevens is steeds onderworpen aan een opportuniteitstoets door KT-Rent. Kennelijk ongegronde of buitensporige aanvragen zullen bijkomend aanleiding geven tot het aanrekenen van een redelijke vergoeding aan de klant.