KT-Rent BV : ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EN BEPALINGEN

 

1.         TOEPASSINGSDOMEIN EN DEFINITIES

1.1.      Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de onderhavige Algemene voorwaarden en bepalingen van toepassing op alle verkoop- en aankoopovereenkomsten tussen KT-Rent BV, Taunusweg 4, 3740 Bilzen (België) (hierna KT-Rent genoemd) en de Klant (zoals vermeld op het orderformulier) voor goederen en/of diensten zoals vermeld op de orderformulieren.

1.2.      In de documenten van de Klant (met inbegrip van zijn Algemene voorwaarden en bepalingen) is er geen enkele voorziening van toepassing op verkoopstransacties door KT-Rent. Indien de voorkeur wordt gegeven aan andere Algemene voorwaarden en bepalingen dient dit schriftelijk vastgelegd te worden. In dit geval zullen de onderhavige Algemene voorwaarden en bepalingen slechts aanvullend gelden.

1.3.      Door het sluiten van een overeenkomst met KT-Rent verklaart de Klant een exemplaar van deze Algemene voorwaarden en bepalingen te hebben ontvangen en deze Algemene voorwaarden en bepalingen te hebben aanvaard.

1.4.      De Klant verklaart bovendien alle in de onderhavige Algemene voorwaarden en bepalingen vervatte technische en vaktermen, evenals alle mogelijke aanvullingen hierop en de in offertes gebruikte termen, te kennen en te begrijpen.

2.         ORDERS EN LEVERINGSVOORWAARDEN

2.1.      Orders en/of leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig nadat ze schriftelijk door KT-Rent aanvaard zijn. Bij plaatsing van de order wordt de vermoedelijke leveringsdatum overeengekomen. KT-Rent of zijn vertegenwoordiger zal alle redelijke inspanningen leveren voor de tijdige levering van de bestelde goederen of diensten. De Klant aanvaardt dat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de leveringsdatum voor goederen of diensten indicatief is. Niet-naleving van de indicatieve termijn zal geen aanleiding geven tot annulering van de overeenkomst noch recht op schadeloosstelling verlenen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. KT-Rent heeft het recht de goederen in afzonderlijk factureerbare en betaalbare deelleveringen te leveren. Elke deellevering vormt een op zichzelf staande overeenkomst.

2.2.      Aanvaarde orders zijn bindend voor beide partijen. Indien de Klant een aanvaarde order annuleert, is hij gehouden KT-Rent schadeloos te stellen overeenkomstig clausule 4.12, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van KT-Rent een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere schade of de uitvoering van de overeenkomst te eisen. De Klant heeft niet het recht aanvaarde orders voor op maat gemaakte goederen te annuleren. Indien de Klant een aanvaarde order voor op maat gemaakte goederen annuleert, is hij gehouden tot betaling van de inkoopprijs, alle bijkomende kosten en de volledige schade.

2.3.      Indien een orderbevestiging door KT-Rent wijzigingen of aanvullingen bevat of deze op welke wijze dan ook verschilt van de door de klant geplaatste order, zal deze voor de Klant bindend zijn tenzij hij KT-Rent binnen de 8 dagen na ontvangst van de orderbevestiging op de hoogte brengt van dit verschil. 

2.4.      KT-Rent behoudt zich het recht voor de uitvoering van een order op te schorten indien uit de klantenrekening bij KT-Rent blijkt dat de Klant zijn betalingsverplichtingen t.o.v. KT-Rent of dochterondernemingen niet nakomt of indien de Klant blijk geeft van insolvabiliteit.

2.5.      Indien de Klant weigert een order in ontvangst te nemen of de levering vertraging oploopt als gevolg van een orderopschorting waar de Klant rechtstreeks of onrechtstreeks zelf voor verantwoordelijk is, zijn de opslagkosten voor rekening van de Klant, zonder afbreuk te doen aan het recht van KT-Rent de overeenkomst te annuleren.

3.         PRIJZEN EN BELASTINGEN

3.1.      Offertes en prijzen van KT-Rent BV, met inbegrip van vermeldingen in catalogi en prijslijsten, zijn louter informatief en niet bindend.

3.2.      De geldigheidstermijn voor offertes, voorstellen en prijsopgaven wordt beperkt tot maximaal dertig (30) dagen, tenzij schriftelijk anders aangegeven door KT-Rent BV.

3.3.      De effectieve prijs is diegene vermeld in de offerte en/of orderbevestiging. Prijsberekeningen of offertes zijn louter indicatief en niet bindend (onverminderd clausule 3.5) tot deze aanvaard zijn. In geen geval zullen door KT-Rent voor een specifieke order bevestigde prijzen bindend zijn voor hierop volgende orders.

3.4.      Deze prijzen zijn steeds onderhevig aan mogelijke aanpassingen of verhogingen als gevolg van veranderingen in vaste en/of variabele kosten (bijv.: lonen en andere socialezekerheidsbijdragen, materiaalkosten, verwerkingskosten, energiekosten, wisselkoersen, enz.) . Wanneer de prijs aangepast wordt, zoals beschreven in punt 3.2., zal dit evenredig met de vermelde wijziging in de kostenstructuur geschieden.

3.5.      De prijzen omvatten verpakkingskosten maar geen vervoerskosten (indien van toepassing), verzekeringskosten, BTW, heffingen, in- en uitvoerrechten, enz., tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt vermeld.

3.6.      Als leveringstermijnen, leveringslocaties of leveringsomstandigheden op verzoek van de Klant worden gewijzigd, of indien de Klant incorrecte informatie heeft verstrekt, heeft KT-Rent recht op vergoeding van de eventuele bijkomende kosten.

3.7.      De Klant heeft niet het recht zijn vorderingen te verrekenen met schulden aan KT-Rent (ongeacht of deze schulden al dan niet uit de aankoop van goederen of diensten van KT-Rent voortvloeien).

4.         BETALINGEN - KREDIETLIMIETEN – INTERESTEN – SCHADELOOSSTELLINGEN

4.1.      Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle facturen betaalbaar binnen de 10 dagen na factuurdatum. De facturen van KT-Rent zijn betaalbaar op het door KT-Rent opgegeven bankrekeningnummer uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de respectieve orders of de betreffende facturen. Tijdige betaling is een essentieel onderdeel van de overeenkomst.

4.2.      De factuur wordt als voldaan beschouwd wanneer het volledige op de factuur vermelde bedrag op het door KT-Rent op de voorkant van de factuur opgegeven bankrekening is ontvangen. Alle facturen van KT-Rent zijn betaalbaar in de vermelde valuta. Wanneer de betaling in een andere valuta gebeurt, zal de conversie tegen de hoogste wisselkoers berekend worden, hetzij op factuurdatum, hetzij op betalingsdatum. Alle bank- en transactiekosten in verband met de inning van het bedrag zijn voor rekening van de Klant. Vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen.

4.3.      Facturen die niet betwist worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na uitgifte worden als volledig aanvaard beschouwd.

4.4.      Heeft de klant op vervaldatum een factuur niet volledig voldaan, of heeft hij een ander aan KT-Rent onder de overeenkomst en/of deze Algemene voorwaarden en bepalingen verschuldigd bedrag niet volledig voldaan op de betreffende vervaldatum, dan:

(a)        is de Klant een interest van 10 % per jaar verschuldigd op het achterstallige bedrag (indien de wettelijk voorziene interestvoet echter hoger ligt, wordt laatstgenoemde toegepast). Deze interest zal op dagelijkse basis aangroeien vanaf de vervaldatum tot aan de datum van de effectieve betaling van het achterstallige bedrag. De Klant dient de verschuldigde interest samen met het achterstallige bedrag te betalen; en

(b)        zal de Klant KT-Rent op eerste verzoek (en binnen de veertien dagen van een dergelijk verzoek) 10 % van het openstaande saldo, met een minimumbedrag van 250,00 EURO, betalen als schadeloosstelling, o.a. voor de kosten met betrekking tot de inning van de verschuldigde bedragen en de nadelige gevolgen voor de cashflow van KT-Rent. De partijen bevestigen dat dit bedrag een realistische raming is van de door KT-Rent geleden verliezen. Deze paragraaf doet geen afbreuk aan het recht van KT-Rent een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere schade.

4.5.      Laattijdigheid, onvolledigheid of afwezigheid van betaling van een vervallen factuur zal er ertoe leiden dat alle andere facturen waarvoor er een specifieke betalingstermijn was overeengekomen, onmiddellijk betaalbaar zijn zonder enige voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling. Interest voor laattijdige betaling is verschuldigd vanaf het ogenblik dat de niet-vervallen facturen betaalbaar worden. Overeenkomstig clausule 4.4.(b) kunnen er bovendien schadeloosstellingen verschuldigd zijn.

4.6.      Deelbetalingen zullen in eerste instantie in mindering gebracht worden van de overeenkomstig clausule 4.4 verschuldigde interest, de overeenkomstig clausules 4.4.(b) en 4.12 verschuldigde schadeloosstellingen en mogelijke kosten en slechts daarna van de openstaande facturen.

4.7.      Het gebruik van promesses, cheques of wissels om de overeengekomen prijs te voldoen, mag nooit beschouwd worden als een vernieuwing van de schuld van de oorspronkelijke factuur, noch zal het een recht van retentie, overeenkomst of rechtsgebied beperken of wijzigen.

4.8.      Indien de Klant de bij KT-Rent gekochte goederen reeds aan derden overgedragen heeft maar zijn verplichtingen t.o.v. KT-Rent nog niet voldaan heeft, dient de Klant zijn betalingsvordering t.o.v. zijn eigen klant aan KT-Rent over te dragen.

4.9.      KT-Rent kan, naar eigen goeddunken, om het even wanneer garanties of waarborgen eisen van de Klant (bijv. indien er indicaties van een negatieve financiële positie van de Klant zijn). Deze garanties of waarborgen gelden als opschortende voorwaarde voor de uitvoering of verdere naleving van de overeenkomst.

4.10.    KT-Rent heeft het recht zijn verplichtingen met betrekking tot lopende overeenkomsten tussen de partijen op te schorten of uit te stellen in zoverre de Klant zijn betalings- of andere verplichtingen niet voldaan heeft. KT-Rent behoudt zich het recht voor de levering van goederen of diensten op te schorten tot de Klant zich terug binnen de overeengekomen kredietlimiet bevindt of zijn betalings- of andere verplichtingen heeft voldaan. Laattijdige betaling door de Klant van het verschuldigde bedrag (of eventuele voorschotten) kan aanleiding geven tot een evenredige verlenging van de leveringstermijn.

4.11.    In geval van laattijdige betaling heeft KT-Rent het recht de overeenkomst te annuleren, of indien KT-Rent hier de voorkeur aan geeft de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te eisen; dit alles zonder afbreuk te doen aan andere rechten en rechtsmiddelen van KT-Rent onder deze Algemene voorwaarden en bepalingen, naar recht en billijkheid of anders. KT-Rent heeft het recht de betreffende goederen weer op te halen of te eisen dat de goederen worden terugbezorgd voor rekening van de Klant en alsook schadeloosstelling te eisen volgens clausule 4.12.

4.12.      Schadeloosstellingen - Wanneer de overeenkomst / een aanvaarde order geannuleerd wordt door de Klant krachtens clausule 2.2 of door KT-Rent krachtens clausule 4.11 (of een andere inbreuk door de Klant), zal de Klant op verzoek van KT-Rent (en binnen de veertien dagen na een dergelijk verzoek) 20 % van het openstaande saldo betalen als schadeloosstelling. De partijen bevestigen dat dit bedrag een realistische raming is van de door KT-Rent geleden verliezen. Deze paragraaf doet geen afbreuk aan het recht van KT-Rent een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere schade.

5.         EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1.      De geleverde goederen blijven eigendom van KT-Rent tot volledige voldoening van alle vorderingen van KT-Rent t.o.v. de Klant onder alle handelsrelaties tussen de partijen, met inbegrip van interest en schadeloosstellingen (indien van toepassing). Indien de Klant de aankoopprijs nog niet (volledig) voldaan heeft, moet de Klant eventuele derden (bijvoorbeeld een curator, insolventiefunctionaris of crediteuren) per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van het eigendomsvoorbehoud van KT-Rent telkens de omstandigheden dit vereisen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de situatie waarin derden de goederen dreigen in beslag te nemen of dit reeds gedaan hebben. De Klant zal KT-Rent hiervan onmiddellijk per aangetekend schrijven op de hoogte brengen.

5.2.      De Klant garandeert (indien namens derden (klant) of houders vereist) dat KT-Rent op eerste verzoek op de hoogte wordt gebracht van de locatie waar de goederen zich bevinden dat ze opnieuw ter beschikking van KT-Rent worden gesteld op kosten en risico van de Klant wanneer KT-Rent dit eist. In de mate van het nodige zal KT-Rent over een onherroepbare volmacht voor gedwongen verkoop en een mandaat om de gebouwen hiertoe te betreden, beschikken.

5.3.      Het aan de verkochte goederen verbonden risico wordt aan de Klant overgedragen op het ogenblik van instemming met de aankoopvoorwaarden. Dit omvat het risico voortvloeiend uit onvoorziene gebeurtenissen, samenloop van omstandigheden en overmacht of gelijkaardige situaties die zich voor om het even welke partij kunnen voordoen.

5.4.      De Klant heeft niet het recht de goederen te verkopen of over te dragen indien de betreffende aankoopprijs niet volledig voldaan is.

5.5.      Indien de Klant de goederen verkoopt of op andere wijze overdraagt, in strijd met clausule 5.4, zal de betalingsvordering van de Klant ten opzichte van zijn klant automatisch aan KT-Rent worden overgedragen; KT-Rent aanvaardt hierbij deze overdracht. De Klant zal zijn klanten op de hoogte brengen van de overdracht aan KT-Rent en zal KT-Rent alle informatie en documenten i.v.m. de inning van de vordering verstrekken.

5.6.      De Klant staat in voor een gepaste verzekering van de geleverde goederen bij een goed aangeschreven verzekeringsmaatschappij tegen schade, verliezen, waardevermindering, vernieling en diefstal, en zal KT-Rent op eerste verzoek het bewijs hiervan overmaken. De Klant draagt zijn verzekeringsvorderingen voor schade, verliezen, waardevermindering, vernieling en diefstal van de goederen over aan KT-Rent; KT-Rent aanvaardt hierbij deze overdracht.

5.7.      In zoverre deze clausule met betrekking tot eigendomsvoorbehoud in strijd zou zijn met andere tussen de partijen overeengekomen clausules, krijgt deze clausule de overhand.

6.         LEVERINGSLOCATIE

6.1.      De levering vindt plaats op de maatschappelijke zetel van KT-Rent, altijd af-fabriek (ICC Incoterms® 2010), zelfs indien het vervoer door KT-Rent wordt georganiseerd. In dit geval zal KT-Rent enkel als lasthebber van de Klant optreden. Alle vervoerskosten zijn voor rekening van de Klant.

6.2.      Verzending en vervoer verlopen op risico van de Klant, ongeacht de manier waarop het vervoer wordt georganiseerd. De Klant kan de goederen op eigen kosten verzekeren en is verplicht de apparatuur bij ontvangst te inspecteren en zijn verhaalrecht tegen de vervoerder binnen de vereiste termijn te laten gelden.

7.         DOCUMENTATIE EN PRODUCTSPECIFICATIES

Op schriftelijk verzoek ontvangt de Klant twee exemplaren van de documentatie met betrekking tot de bestelde goederen. Alle specificaties en productconcepten zijn vertrouwelijk en blijven eigendom van KT-Rent. Ze mogen door de Klant uitsluitend in het kader van het gebruik van de goederen aangewend worden. Reproducties of het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden is strafbaar en zal vervolgd worden.

8.         KLACHTEN

8.1.      De Klant dient onmiddellijk na ontvangst van de zending na te gaan of de geleverde hoeveelheden met de bestelde hoeveelheden overeenkomen. Klachten met betrekking tot hoeveelheden, (niet-)conformiteit of de toestand van de geleverde goederen dienen KT-Rent binnen 1 dag na ontvangst van de zending te bereiken per aangetekend schrijven of fax op straffe van verval.

8.2.      Klachten over eventuele defecten dienen uiterlijk 1 dag na ontvangst van de goederen (in geval van zichtbare defecten) en uiterlijk 5 dagen na vaststelling (in geval van verborgen gebreken) aan KT-Rent gemeld te worden per aangetekend schrijven of fax met vermelding van de reden en alle relevante informatie, waaronder: order- en factuurnummer. KT-Rent is niet verplicht laattijdige klachten te aanvaarden. Gebruik of verkoop van de goederen zal de nietigheid van elke aansprakelijkheid van KT-Rent tot gevolg hebben, uitgezonderd in geval van verborgen gebreken. De Klant dient eventuele gerechtelijke stappen tegen KT-Rent op basis van de garantie voor verborgen gebreken te ondernemen binnen de 2 maanden na vaststelling van de gebreken of nadat het gebrek redelijkerwijze vastgesteld zou moeten zijn en uiterlijk binnen 1 jaar na leveringsdatum (naargelang wat eerst valt) bij ontstentenis waarvan de claim onontvankelijk wordt krachtens artikel 1648 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Klachten en/of geschillen van om het even welke aard geven de Klant niet het recht te verzaken aan zijn verplichtingen ten opzichte van KT-Rent noch om de volledige order of levering te annuleren. Onverminderd clausule 9.1, zal de maximale aansprakelijkheid van KT-Rent nooit de voor de betreffende goederen betaalde prijs overschrijden.

9.         AANSPRAKELIJKHEID - OVERMACHT - INFORMATIEPLICHT

9.1.      Niets in deze Algemene voorwaarden en bepalingen zal de aansprakelijkheid van KT-Rent begrenzen noch uitsluiten voor aansprakelijkheden die volgens het geldend recht niet begrensd noch uitgesloten mogen worden.

9.2.      Krachtens clausule 9.1, wijst KT-Rent elke aansprakelijkheid t.o.v. de Klant van de hand onder of in verband met de order voor:

(a)        de gebruiksgevolgen, en mogelijke gevolgen voor de gebruiker, voor derden of hun goederen resulterend uit de geleverde en/of vervoerde goederen; of

(b)        mogelijke winstderving, eventuele indirecte of gevolgverliezen of gevolgschade of andere eventuele schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot: schade aan eigendommen, financiële verliezen, winstderving, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten);

de Klant doet hierbij afstand van zijn verhaalrecht t.o.v. KT-Rent en ontslaat KT-Rent en/of de door KT-Rent aangestelde vertegenwoordigers van dergelijke aansprakelijkheid.

9.3.      Alle gevallen van overmacht ontslaan KT-Rent van zijn aansprakelijkheid voor zaken gerelateerd aan de niet-uitvoering van zijn verplichtingen binnen de vastgelegde periode. In geval van overmacht heeft KT-Rent het recht de overeenkomst op te schorten in zoverre deze gedurende de periode van overmacht nog niet werd uitgevoerd of om deze zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te annuleren.

9.4.      Voor de toepassing van deze Algemene voorwaarden en bepalingen verstaan we onder overmacht het volgende: elk voorval dat redelijkerwijze buiten de controle van KT-Rent valt, met inbegrip van maar niet beperkt tot stakingen, lock-outs, transportvertragingen of -verstoringen, oorlogsdaden, rellen, brand, (gerechtelijke) bevelen, bijzondere verordeningen of regelgeving van overheden of besturen, bevoorradingproblemen voor aardgas en/of andere brandstoffen, leveringsmoeilijkheden, schaarste van grondstoffen of tekorten van productiegoederen, overstromingen, aardbevingen, nucleaire rampen of incidenten, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk bemoeilijken of onmogelijk maken, machinepannes, fouten of vertragingen voor rekening van de toeleveranciers van KT-Rent, handelingen door derden, een of meer productiefouten in materiaal van een van de toeleveranciers van KT-Rent enz., ongeacht of deze problemen plaatsvinden bij KT-Rent of bij de toeleverancier waarbij KT-Rent de goederen verkrijgt en zonder dat KT-Rent verplicht wordt hier de invloed van dient te bewijzen. 

9.5.      KT-Rent geeft geen enkele garantie met betrekking tot de kwaliteit van de goederen indien er sprake is van oneigenlijk gebruik, verkeerd onderhoud of niet-toegestane herstellingen door de Klant of derden. 

9.6.      In geval van een ernstig en verifieerbaar verborgen gebrek, is de aansprakelijkheid van KT-Rent beperkt tot de vervanging van het defecte onderdeel met uitsluiting van andere vormen van schadeloosstelling.

10.       INTELLECTUELE EIGENDOM

De Klant heeft niet het recht, zonder schriftelijke toestemming, de handelsnaam of handelsmerken van KT-Rent te gebruiken.

11.       OVERDRACHT MACHINEGEGEVENS VIA KEESTRACKER

De Klant zal geen persoonsgegevens overmaken aan KT-Rent. In het kader van de dienstverlening zal KT-Rent volgende gegevens met betrekking tot de machine ontvangen via “Keestracker”, het tracerings- en controlesysteem van de machine in kwestie:

  • Locatiegegevens van de machine
  • Gebruiksgegevens van de machine (zoals bijvoorbeeld: werking van de motor en andere functies)

 

De Klant erkent dat deze gegevens geen vertrouwelijke bedrijfsgegevens uitmaken van de Klant. De Klant verschaft de uitdrukkelijke toestemming voor deze verzameling van gegevens en neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen teneinde te verzekeren dat met deze gegevens geen natuurlijke personen kunnen geïdentificeerd worden.

De klant gaat uitdrukkelijk akkoord met het feit dat deze gegevens kosteloos aan KT-Rent ter beschikking worden gesteld teneinde deze te gebruiken in het kader van de door KT-Rent aangeboden dienstverlening en het aanpassen of verbeteren van haar diensten en/of producten.

 

12.       ONDEELBAARHEID

 

12.1.    Het niet-geldig of niet van toepassing zijn van één of meerdere bepalingen beïnvloedt geenszins de geldigheid van de andere bepalingen. Het niet-geldig of niet van toepassing zijn van één of meerdere bepalingen vormt geenszins een aanleiding tot beëindiging van de overeenkomst.

13.       RECHTSGEBIED EN GELDEND RECHT

13.1.    Bij betwistingen of geschillen m.b.t. een overeenkomst tussen de Klant en KT-Rent zijn, ongeacht de aard of de leveringslocatie, de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt als enige bevoegd, zelfs indien het aanvaarde facturen betreft die buiten dit rechtsgebied gedomicilieerd en /of betaalbaar zijn. Indien KT-Rent echter de eiser is, heeft het bedrijf het recht – naar eigen goeddunken – de Klant te dagvaarden voor de rechtbank die voor de handelsvestiging van de Klant bevoegd is.

13.2.    Al onze overeenkomsten zijn onderworpen aan en opgesteld naar Belgisch recht, met uitsluiting van (1) collisieregels, (2) het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (1980), en (3) het Verdrag van New York inzake verjaring bij internationale koop van roerende zaken (1974).

Zonder afbreuk te doen aan andere bepalingen van deze Algemene voorwaarden en bepalingen zullen vorderingen door de Klant voortvloeiend uit of in verband met een overeenkomst tussen de partijen of een aankooporder in elk geval verjaren na het verstrijken van een periode van een (1) jaar vanaf de levering van de betreffende goederen. 

12.3.    Indien bepaalde wetsregels verplicht moeten worden toegepast, zullen dergelijke regels wat hun toepassingsdomein betreft de overhand hebben op de toepassing van onderhavige Algemene voorwaarden en bepalingen.